Pruthenia nr 7

PRUTHENIA
tom VII
Olsz­tyn 2012

Spis treści

I. Studia i artykuły

Andrzej Janowski, Trzewiki pochew mieczy pochodzenia bałtyjskiego w znaleziskach z ziem polskich
Sławomir Wadyl, Paweł Szczepanik, Uwagi o przestrzeni sakralnej północno-zachodniej słowiańszczyzny i Prus we wczesnym średniowieczu

II. Materiały i źródła

Piotr Iwanicki, Cmentarzysko w Lisach pow. gołdapski w świetle źródeł archiwalnych i współczesnych badań archeologicznych
Marek F. Jagodziński, Amulet z Truso. Przyczynek do badań nad wierzeniami ludów skandynawskich
Vladymir I. Kulakov, Korallenberge: stratigraphy and chronology of the settlement
Sławomir Wadyl, Grodzisko w Ornowie-Lesiaku w świetle wyników ostatnich badań archeologicznych
Marcin Engel, Cezary Sobczak, Nie tylko archeologia. Interdyscyplinarne badania wielokulturowego zespołu osadniczego w Szurpiłach na Suwalszczyźnie
Robert Klimek, Gdzie położone były zamki Wiesenburg (Wallewona) i Weistotepila? Przegląd grodzisk nad Gubrem w kontekście próby ustalenia ich lokalizacji
Norbert Goßler, Christoph Jahn, Der spätmittelalterliche Komplex (Burg und Gräberfeld) von Unterplehnen, Kr. Rastenburg (Równina Dolna, pow. Kętrzyński) im Berliner Bestand der Prussia-Sammlung (ehemals Königsberg/Ostpreußen)
Wojciech Wróblewski, Filmy z kolekcji dydaktycznej Katedry Archeologii Uniwersytetu w Breslau (Wrocław) w zbiorach archiwalnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

III. Polemiki i dyskusje

Ewelina Siemianowska, O drogach, szlakach, babach, Prusach i metodzie czyli na „marginesie” polemiki między Mateuszem Boguckim a Robertem Klimkiem
Elżbieta Kowalczyk-Heyman, W sprawie lokalizacji prokuratorii krzyżackiej w Przewłokach (głos w dyskusji)
Alicja Dobrosielska, Prusy pogańskie – w drodze ku państwowości
Wiesław Długokęcki, Uwagi o strukturach władzy u Prusów we wczesnym średniowieczu
Bogdan Radzicki, Instytucje władzy… a teoria społeczna. Przyczynek do historii społecznej Prusów

IV. Artykuły recenzyjne i omówienia

Michał Auch, Mateusz Bogucki, Maciej Trzeciecki, Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku Janów Pomorski 1, [w:] Janów Pomorski, stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007–2008, t. I:2. Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności, (red.) M. Bogucki, B. Jurkiewicz, Studia nad Truso, t. I:2 (Sławomir Wadyl)

V. Kronika

Bogdan Radzicki, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Pruthenia za rok 2011
Mirosław Hoffmann, Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum Das neue und das neuste in polnischen archäologischen Untersuchungen der altpreussischen Gebiete

Pismo do pobrania w całości (pdf)

okladka_pruthenia_7