Pruthenia nr 6

PRUTHENIA
tom VI
Olsz­tyn 2011

Spis treści

I. Studia i artykuły

Dariusz Andrzej Sikorski, Dlaczego naukowe opisy wierzeń wczesnośredniowiecznych ludów „Barbaricum” są tak różnorodne?
Alicja Dobrosielska, Bogdan Radzicki, Między Cholinun a Rzymem. Uwagi na temat możliwości rekonstrukcji historycznej horyzontu aksjologicznego i warunków głębokiej zmiany kulturowej w Prusach między wiekami X a XIII
Владимир Иванович Кулаков, Куршский погребальный обряд на Каупе (полуостров Самбия) [Kuroński obrządek pogrzebowy w Kaupie, Półwysep Sambijski]
Elżbieta Kowalczyk-Heyman, W sprawie identyfikacji grodziska przy Gayle
Paweł Kawiński, Organizacja pogańskiej przestrzeni sakralnej Prusów na tle osadnictwa w okresie plemiennym – przykład Pomezanii, Pogezanii i Warmii
Seweryn Szczepański, Sakralizacja obszarów pogranicza – na przykładzie Pomezanii pruskiej
Robert Klimek, Święte jeziora Prusów w świetle dokumentów źródłowych
Dalia Kiseliūnaitė, Karina Kukure, Pruski cawx, litewski kaukas, kuroński kauks – rozwój mitonimu od pierwszych wzmianek do czasów teraźniejszych
Miłosz Sosnowski, Prusowie a wilki, Prusowie a pszczoły – średniowieczna metaforyzacja ustroju społecznego
Julia Możdżeń, Synkretyzm religijny Prusów na podstawie kroniki Szymona Grunaua
Janusz Małłek, Ludność staropruska a reformacja
Jerzy Marek Łapo, Garnek – zabójcze narzędzie? Naczynia ceramiczne w zwyczajowości ludowej dawnych ziem pruskich

II. Materiały i źródła

Norbert Ostrowski, Lit. perkūnas ‘piorun; grzmot’ – próba weryfikacji etymologii
Arkadiusz Koperkiewicz, Bezławki – cmentarzysko. Przyczynek do dziejów nad chrystianizacją ziem pruskich

III. Polemiki i dyskusje

Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Misje biskupa praskiego Wojciecha i biskupa Brunona z Kwerfurtu do Prus w badaniach archeologicznych

IV. Recenzje i omówienia

Letas Palmaitis, Įmintos tūkstantmečio mįslės. Šventasis Brunonas Bonifacas, senovės baltai ir Lietuvos pasienis (Alina Kuzborska)
Algirdas Seibutis, 1009 metų Lietuvos pasienio geografinė apybraiža. Šv. Bonifaco Brunono žūties vietos paieškos (Alina Kuzborska)
Aнатолий Николаевич Кирпичников, Раннесредневекoвые золоченые шлемы. Новые находки и наблюдения (Seweryn Szczepański)
Studia Mythologica Slavica, 1998–2010 (Seweryn Szczepański)

V. Sprawozdania i komunikaty

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego „Pruthenia” za rok 2011 (Bogdan Radzicki)

(Pismo do pobrania w całości – pdf)

Cena pisma to:
30 zł + koszty wysyłki

Zamówienia proszę kierować na adres:

Towarzystwo Naukowe “Pruthe­nia“
Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurski
ul. K. Obitza 1/221
10–725 Olsztyn

Pyta­nia kierować można również pocztą elek­tron­iczną:
Alicja Dobrosielska

okladka_pruthenia_6