Pruthenia nr 5

PRUTHENIA
tom V
Olsz­tyn 2010

Spis treści

Bogdan Radzicki, Od redakcji
Bartosz Kontny, Profesorowi Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin

I. Studia i artykuły

Mateusz Bogucki, Między wagą a mieczem. Kupcy wikińscy w świetle źródeł pisanych i archeologicznych
Marek M. Pacholec, Pruskie obrzędy religijno-magiczne sfery wojny
Grzegorz Białuński, Ród Pipina
Alicja Dobrosielska, Uwagi o udziale Jaćwięgów w kolonizacji krzyżackiej
Seweryn Szczepański, Czy pruskie miejsca święte? Nazwy miejscowe i fizjograficzne z obszaru historycznej Pomezanii i obszarów sąsiednich w dokumentach krzyżackich
Izabela Lewandowska, Stosunek władz i społeczeństwa Warmii i Mazur do dziedzictwa archeologicznego regionu po 1945 roku. Wprowadzenie do zagadnienia

II. Materiały i źródła

Joachim Stephan, Przywileje lokacyjne komornictwa Huntenau

III. Polemiki i dyskusje

Mateusz Bogucki, Występowanie dirhemów na ziemiach pruskich
Robert Klimek, O dirhamach, Prusach i poszanowaniu prawa, czyli w odpowiedzi dr. Mateuszowi Boguckiemu

IV. Recenzje i omówienia

A. J. Greimas, O bogach i ludziach. Studia o mitologii litewskiej ( Justyna Prusinowska)
А. С. Кибинь, Ятвяги в Х–XI вв.: «балтское племя» или «береговое братство»? (Krzysztof Wróblewski, Szymon Mich)
Joachim Stephan, Osadnictwo pruskie i kolonizacja krzyżacka w komturstwie Dzierzgoń (Seweryn Szczepański)
Kronika oliwska (Alicja Dobrosielska)
Zakon krzyżacki w historii, ideologii i działaniu – symbole dziejowe, Der Deutsche Orden in Geschichte, Ideologie und Wirkung – historische Symbole (Marek M. Pacholec)

V. Sprawozdania i komunikaty

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa „Pruthenia” za rok 2008 (Izabela Lewandowska, Bogdan Radzicki)
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa „Pruthenia” za rok 2009 (Bogdan Radzicki)

(Pismo do pobrania w całości – pdf)

Cena pisma to:
30 zł + koszty wysyłki

Zamówienia proszę kierować na adres:

Towarzystwo Naukowe “Pruthe­nia“
Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurski
ul. K. Obitza 1/221
10–725 Olsztyn

Pyta­nia kierować można również pocztą elek­tron­iczną:
Alicja Dobrosielska