Pruthenia nr 4

PRUTHENIA
tom IV
Olsztyn 2009

Spis treści

Bogdan Radzicki, Od redakcji.

I. Studia i artykuły

Jerzy Kolendo, Ziemie u południowo-wschodnich wybrzeży Bałtyku w źródłach antycznych.
Wojciech Nowakowski, Z problematyki kontaktów bałtyjsko-skandynawskich w okresie wpływów rzymskim.
Adam Cieśliński, Kultura wielbarska nad Łyną, Pasłęką i górną Drwęcą.
Marek F. Jagodziński, Zagadnienie obecności Skandynawów w rejonie ujścia Wisły we wczesnym średniowieczu.
Rafał Simiński, Ziemie pruskie w świetle wybranych zabytków średniowiecznej historiografii duńskiej (do początku XIV wieku).

II. Materiały i źródła

Robert Klimek, Występowanie dirhamów oraz próba rekonstrukcji dróg ich rozprzestrzeniania się na obszarze plemion pruskich w VIII–X wieku.
Jerzy Marek Łapo, Wokół szwedzkiego szańca. Echa wojen szwedzkich w ludowych podaniach historycznych i mikrotoponimii na obszarze dawnych ziem pruskich.

III. Polemiki i dyskusje

Grzegorz Białuński, O zasiedleniu ziemi lubawskiej w okresie przedkrzyżackim w świetle źródeł pisanych i toponomastycznych.

IV. Recenzje i omówienia

Pogranicze trzech światów. Kontakty kultury przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych (Jerzy M. Łapo).
Kultura bogaczewska w 20 lat później (Cezary Sobczak).
Baltija w epohu Wikingow (Marek Pacholec).

V. Sprawozdania i komunikaty

Alicja Dobrosielska, Seweryn Szczepański, Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Interdyscyplinarne Spotkania z Historią i Kulturą Bałtów – Colloquia Baltica III”, Olsztyn-Elbląg 8–10 października 2008 roku.

 

(Pismo do pobrania w całości – pdf)

 

Cena pisma w wersji książkowej to:
30 zł + koszty wysyłki

Zamówienia proszę kierować na adres:

Towarzystwo Naukowe „Pruthenia”
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. K. Obitza 1/221
10-725 Olsztyn

okladka_pruthenia_4Pytania kierować można również pocztą elektroniczną:
Alicja Dobrosielska